Осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна“ на „Проект-заснемане на извършения строеж по чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията“ и на проект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“

Number 06-14-123

 Документацията за участие може да бъде намерена на следния линк:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0614123/Forms/AllItems.aspx

  • Attached files (4)
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление изм.дог АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085363203
Удостоверено време: 11.06.2018 13:40:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106008671
Удостоверено време: 01.08.2019 12:32:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Споразумение с прилож-я за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085363141
Удостоверено време: 11.06.2018 13:40:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Документация 15.09.2014 10:04:52
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.