Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Number 10-18-021

Вътрешен конкурентен избор, който се провежда електронно под № 0692 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:

https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор).

  • Attached files (11)
Документация
    10-18-021 покана с приложения ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079466419
Удостоверено време: 22.03.2018 15:48:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-548 от 29 май 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084403944
Удостоверено време: 29.05.2018 18:14:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086632580
Удостоверено време: 26.06.2018 10:45:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086632618
Удостоверено време: 26.06.2018 10:45:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094397191
Удостоверено време: 15.01.2019 18:29:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081808304
Удостоверено време: 23.04.2018 13:11:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084404103
Удостоверено време: 29.05.2018 18:17:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084404127
Удостоверено време: 29.05.2018 18:18:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084404226
Удостоверено време: 29.05.2018 18:20:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086632662
Удостоверено време: 26.06.2018 10:45:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо 03-04-148 от 10 май 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083025344
Удостоверено време: 10.05.2018 15:57:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.