Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Number 10-18-022

Вътрешен конкурентен избор, който се провежда електронно под номер 0675 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:
https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор).

  • Attached files (12)
Документация
    10-18-022 покана с приложения ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079467428
Удостоверено време: 22.03.2018 15:58:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-547 от 29 май 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084402224
Удостоверено време: 29.05.2018 17:29:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087887739
Удостоверено време: 12.07.2018 12:41:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087887766
Удостоверено време: 12.07.2018 12:42:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094397197
Удостоверено време: 15.01.2019 18:30:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    писмо 03-04-149 от 27 март 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079828422
Удостоверено време: 27.03.2018 12:21:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081636149
Удостоверено време: 20.04.2018 16:32:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084402152
Удостоверено време: 29.05.2018 17:28:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084402167
Удостоверено време: 29.05.2018 17:28:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084402188
Удостоверено време: 29.05.2018 17:28:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087887787
Удостоверено време: 12.07.2018 12:42:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо 03-04-149 от 8 май 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082868603
Удостоверено време: 08.05.2018 16:40:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.