Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Number 10-18-026

Вътрешен конкурентен избор, който се провежда електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:
https://sevop.minfin.bg/

секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор)

и се намира в системата под номер 0717.

  • Attached files (11)
Документация
    10-18-026 покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080052642
Удостоверено време: 29.03.2018 17:16:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-581 от 4 юни 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084840620
Удостоверено време: 04.06.2018 16:38:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087475814
Удостоверено време: 06.07.2018 11:17:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087475835
Удостоверено време: 06.07.2018 11:17:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120758303
Удостоверено време: 23.03.2020 16:32:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081909859
Удостоверено време: 24.04.2018 16:47:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084840492
Удостоверено време: 04.06.2018 16:37:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084840538
Удостоверено време: 04.06.2018 16:37:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад комисия Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084840562
Удостоверено време: 04.06.2018 16:38:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087475872
Удостоверено време: 06.07.2018 11:17:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо 03-04-167 от 11 май 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083103205
Удостоверено време: 11.05.2018 15:40:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.