Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Number 10-18-029

Вътрешен конкурентен избор, който се провежда електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:
https://sevop.minfin.bg/

секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор)

и е наличен в системата под номер 0718.

  • Attached files (12)
Документация
    10-18-029 покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080053289
Удостоверено време: 29.03.2018 17:24:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Рд-02-14-584 от 6 юни 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085057155
Удостоверено време: 07.06.2018 09:51:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087885883
Удостоверено време: 12.07.2018 12:16:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087885904
Удостоверено време: 12.07.2018 12:16:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000119962243
Удостоверено време: 12.03.2020 16:31:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082070090
Удостоверено време: 26.04.2018 16:52:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085056950
Удостоверено време: 07.06.2018 09:49:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085056993
Удостоверено време: 07.06.2018 09:49:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085057027
Удостоверено време: 07.06.2018 09:50:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085057119
Удостоверено време: 07.06.2018 09:50:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087885936
Удостоверено време: 12.07.2018 12:16:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    писмо 03-04-166 от 11 май 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083106052
Удостоверено време: 11.05.2018 16:14:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.