Услуги по почистване, щадящи околната среда, на помещения, използвани от регионалните звена на ГД „ГРАО“, дирекция „УТС“ и ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София

Number 10-18-034

Вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки, който се провежда електронно и е наличен под номер 0772 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес:
https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор).

  • Attached files (12)
Документация
    10-18-034 Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081975170
Удостоверено време: 25.04.2018 13:52:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086571489
Удостоверено време: 25.06.2018 16:32:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089649312
Удостоверено време: 09.08.2018 10:20:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089649391
Удостоверено време: 09.08.2018 10:21:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000137826664
Удостоверено време: 07.12.2020 13:00:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084124847
Удостоверено време: 25.05.2018 16:56:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086571340
Удостоверено време: 25.06.2018 16:31:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086571376
Удостоверено време: 25.06.2018 16:31:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086571419
Удостоверено време: 25.06.2018 16:31:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086571444
Удостоверено време: 25.06.2018 16:31:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089649408
Удостоверено време: 09.08.2018 10:22:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085655373
Удостоверено време: 14.06.2018 17:02:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.