„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

Number 10-18-069

Вътрешен конкурентен избор (минипроцедура) 0949 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/ с предмет: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

  • Attached files (19)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090635846
Удостоверено време: 11.09.2018 14:17:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091850918
Удостоверено време: 23.10.2018 11:10:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091850941
Удостоверено време: 23.10.2018 11:11:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110291740
Удостоверено време: 10.10.2019 11:04:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110291795
Удостоверено време: 10.10.2019 11:04:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121466228
Удостоверено време: 08.04.2020 11:05:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121466300
Удостоверено време: 08.04.2020 11:06:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение РОП Анекс 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135227918
Удостоверено време: 26.10.2020 11:09:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение ОВ на ЕС Анекс 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135227962
Удостоверено време: 26.10.2020 11:09:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000139774067
Удостоверено време: 07.01.2021 12:05:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090635788
Удостоверено време: 11.09.2018 14:16:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090635813
Удостоверено време: 11.09.2018 14:16:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090635829
Удостоверено време: 11.09.2018 14:17:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091850969
Удостоверено време: 23.10.2018 11:11:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110291824
Удостоверено време: 10.10.2019 11:05:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121466336
Удостоверено време: 08.04.2020 11:07:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000135227996
Удостоверено време: 26.10.2020 11:10:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089540497
Удостоверено време: 07.08.2018 16:05:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    03-04-367 Ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090127187
Удостоверено време: 23.08.2018 14:39:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.