„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Number 10-18-093

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, който се провежда електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-процедури“, № 0994.

  • Attached files (10)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092711357
Удостоверено време: 19.11.2018 15:03:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за сключен договор в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093944471
Удостоверено време: 31.12.2018 10:34:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за сключен договор в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093944480
Удостоверено време: 31.12.2018 10:34:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134832079
Удостоверено време: 21.10.2020 12:58:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092711274
Удостоверено време: 19.11.2018 15:02:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092711299
Удостоверено време: 19.11.2018 15:02:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092711333
Удостоверено време: 19.11.2018 15:03:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093944495
Удостоверено време: 31.12.2018 10:34:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091903267
Удостоверено време: 24.10.2018 15:23:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне цени 0994 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092524392
Удостоверено време: 13.11.2018 13:37:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.