„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройство”

Number 10-20-041

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19, ал. 1 от  Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройство”.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2127.

  • Attached files (10)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131410147
Удостоверено време: 25.08.2020 13:31:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134869683
Удостоверено време: 22.10.2020 10:46:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134918078
Удостоверено време: 23.10.2020 10:15:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000186812873
Удостоверено време: 15.06.2022 17:05:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131409918
Удостоверено време: 25.08.2020 13:27:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131409984
Удостоверено време: 25.08.2020 13:28:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131410015
Удостоверено време: 25.08.2020 13:29:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134869618
Удостоверено време: 22.10.2020 10:45:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128319376
Удостоверено време: 14.07.2020 14:33:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000129499902
Удостоверено време: 30.07.2020 14:08:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.