„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Number 10-20-059

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19 от Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2198.

  • Attached files (13)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134991762
Удостоверено време: 23.10.2020 13:11:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146182786
Удостоверено време: 02.04.2021 12:53:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146182879
Удостоверено време: 02.04.2021 12:53:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000187343026
Удостоверено време: 20.06.2022 11:34:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000187343034
Удостоверено време: 20.06.2022 11:34:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000240561443
Удостоверено време: 28.08.2023 16:58:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134989444
Удостоверено време: 23.10.2020 13:07:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134989829
Удостоверено време: 23.10.2020 13:08:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000134990250
Удостоверено време: 23.10.2020 13:09:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146182952
Удостоверено време: 02.04.2021 12:54:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000187343014
Удостоверено време: 20.06.2022 11:34:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131667751
Удостоверено време: 01.09.2020 14:25:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133883466
Удостоверено време: 05.10.2020 15:24:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.