„Доставка на преносими компютри за МРРБ“

Number 10-20-093

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18, ал. 1 от Рамково споразумение №СПОР-24/20.11.2019 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка на преносими компютри за МРРБ“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2384.

 

  • Attached files (4)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141873055
Удостоверено време: 08.02.2021 15:55:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141872974
Удостоверено време: 08.02.2021 15:54:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141873026
Удостоверено време: 08.02.2021 15:55:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложения за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000139044866
Удостоверено време: 23.12.2020 14:36:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.