„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Number 10-21-007

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 22, ал. 1 от  Рамково споразумение № СПОР-9/15.03.2018 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2406.

  • Attached files (10)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000143104551
Удостоверено време: 23.02.2021 16:02:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146614164
Удостоверено време: 08.04.2021 12:24:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146671662
Удостоверено време: 09.04.2021 10:45:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000153463836
Удостоверено време: 24.06.2021 12:38:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000143103193
Удостоверено време: 23.02.2021 16:00:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000143103595
Удостоверено време: 23.02.2021 16:00:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000143104092
Удостоверено време: 23.02.2021 16:01:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000146614256
Удостоверено време: 08.04.2021 12:25:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140752231
Удостоверено време: 21.01.2021 14:26:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо за отваряне на ценови оферти с изх. № 91-00-10 от 04.02.2021 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000141717973
Удостоверено време: 04.02.2021 11:11:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.