„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“

Number 10-21-033

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 18, ал. 1 от Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2490.

  • Attached files (7)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000158233720
Удостоверено време: 19.08.2021 12:15:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка - прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000159757322
Удостоверено време: 07.09.2021 17:15:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС - прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000159792114
Удостоверено време: 08.09.2021 10:15:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000150925901
Удостоверено време: 27.05.2021 16:57:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000158233648
Удостоверено време: 19.08.2021 12:14:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000158233696
Удостоверено време: 19.08.2021 12:15:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000149506266
Удостоверено време: 11.05.2021 15:41:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.