„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)“

Number 10-22-071

Покана с приложенията за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 19 от Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г. (РС) на Централния орган за покупки (ЦОП), с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)“.
Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 2660.

  • Attached files (4)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000207860923
Удостоверено време: 21.12.2022 10:51:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000209614442
Удостоверено време: 09.01.2023 10:57:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000209614469
Удостоверено време: 09.01.2023 10:57:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложенията 2022 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000206263276
Удостоверено време: 07.12.2022 12:21:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.