„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ с две обособени позиции

Number 11-18-009

Обособена позиция 1 – „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находящи се в град София“

Обособена позиция 2 – „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на помещения, използвани от регионалните звена на ГД „ГРАО“, дирекция „УТС“ и  ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София“  

ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО ВСЯКА ОТ ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (СЕВОП), НАМИРАЩА СЕ НА АДРЕС: https://sevop.minfin.bg/

  • Attached files (20)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078346948
Удостоверено време: 02.03.2018 11:25:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за промяна Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079295534
Удостоверено време: 20.03.2018 17:17:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081032661
Удостоверено време: 12.04.2018 17:01:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ТЕD Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081032687
Удостоверено време: 12.04.2018 17:01:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение по ОП 1 в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140746006
Удостоверено време: 21.01.2021 12:48:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение по ОП 1 ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140782130
Удостоверено време: 22.01.2021 10:19:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение 2 РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152775010
Удостоверено време: 17.06.2021 11:49:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение 2 ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152841166
Удостоверено време: 18.06.2021 11:29:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000157932570
Удостоверено време: 16.08.2021 16:28:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    разяснения 90-03-24 от 7 февруари 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077635282
Удостоверено време: 07.02.2018 11:04:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077852179
Удостоверено време: 14.02.2018 12:16:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078346895
Удостоверено време: 02.03.2018 11:25:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078346911
Удостоверено време: 02.03.2018 11:25:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078346926
Удостоверено време: 02.03.2018 11:25:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081032718
Удостоверено време: 12.04.2018 17:02:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение по ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140746034
Удостоверено време: 21.01.2021 12:49:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Допълнително споразумение № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000152775009
Удостоверено време: 17.06.2021 11:49:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    МРРБ почистване ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077292829
Удостоверено време: 26.01.2018 18:33:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    МРРБ почистване ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077294527
Удостоверено време: 26.01.2018 20:51:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078119982
Удостоверено време: 22.02.2018 15:53:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (20)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.