„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“

Number 11-18-013

 

Обществена поръчка с идентификационен номер 11-18-013 в Регистъра на обществените поръчки в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“.

  • Attached files (9)
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080143922
Удостоверено време: 30.03.2018 16:39:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за прекратена поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081442986
Удостоверено време: 18.04.2018 10:31:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за прекратена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081443052
Удостоверено време: 18.04.2018 10:32:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078451755
Удостоверено време: 06.03.2018 16:25:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080143865
Удостоверено време: 30.03.2018 16:38:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080143894
Удостоверено време: 30.03.2018 16:38:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080143965
Удостоверено време: 30.03.2018 16:39:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077863456
Удостоверено време: 14.02.2018 16:10:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078938047
Удостоверено време: 15.03.2018 17:17:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (9)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.