Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции

Number 24-17-083
  • Attached files (20)
Документация
    Документация за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078284744
Удостоверено време: 28.02.2018 13:12:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-632 от 21.06.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086220319
Удостоверено време: 21.06.2018 12:09:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078285234
Удостоверено време: 28.02.2018 13:26:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление с дата на изпращана до ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078285252
Удостоверено време: 28.02.2018 13:26:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091759108
Удостоверено време: 19.10.2018 17:04:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091759128
Удостоверено време: 19.10.2018 17:05:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка ОП1 в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092386542
Удостоверено време: 08.11.2018 16:57:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка ОП1 в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092386591
Удостоверено време: 08.11.2018 16:58:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116305279
Удостоверено време: 16.01.2020 16:48:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123722048
Удостоверено време: 11.05.2020 17:03:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    eЕЕДОП Разяснение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080006698
Удостоверено време: 29.03.2018 10:21:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    espd-request Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080006954
Удостоверено време: 29.03.2018 10:23:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083376434
Удостоверено време: 15.05.2018 15:48:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086220180
Удостоверено време: 21.06.2018 12:08:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086220232
Удостоверено време: 21.06.2018 12:08:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086220273
Удостоверено време: 21.06.2018 12:08:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086220362
Удостоверено време: 21.06.2018 12:09:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091759140
Удостоверено време: 19.10.2018 17:05:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор за обособена позиция 1 РД-02-29-390 18 10 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092386826
Удостоверено време: 08.11.2018 17:04:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084929493
Удостоверено време: 05.06.2018 17:11:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (20)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.