„Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”, с девет обособени позиции

Number 24-18-008

„Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”, с девет обособени позиции:

 Обособена позиция № 1: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”

Обособена позиция № 2: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”

Обособена позиция № 3: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Североизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”

Обособена позиция № 4: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югоизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”

Обособена позиция № 5: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Южен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”

Обособена позиция № 6: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”

Обособена позиция № 7: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на здравна инфраструктура”

Обособена позиция № 8: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ремонт, обновяване, консервация и реставрация на обекти на културното наследство, туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Обособена позиция № 9: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, рехабилитация и реконструкция на пътна инфраструктура, подобряване на градската среда и подобряване на градския транспорт”

  • Attached files (45)
Документация
    Документация за участие Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077417490
Удостоверено време: 31.01.2018 10:37:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Образци на документи Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077417507
Удостоверено време: 31.01.2018 10:37:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077417451
Удостоверено време: 31.01.2018 10:36:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД - 02 - 36 - 987 от 24.08.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150402
Удостоверено време: 24.08.2018 16:22:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение № РД-02-36-559 от 25.04.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099419331
Удостоверено време: 25.04.2019 11:27:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077417472
Удостоверено време: 31.01.2018 10:36:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Sklyucheni_okt_noe2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092708433
Удостоверено време: 19.11.2018 14:18:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възлагане на поръчка ОП 3 и 9 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105884881
Удостоверено време: 29.07.2019 10:56:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор ОБ.П. 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000179274025
Удостоверено време: 31.03.2022 14:10:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОБ. П. 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000179274052
Удостоверено време: 31.03.2022 14:10:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор Об. П. 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000179274059
Удостоверено време: 31.03.2022 14:10:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор Об. П. 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000179274067
Удостоверено време: 31.03.2022 14:11:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор Об. П. 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000179274084
Удостоверено време: 31.03.2022 14:11:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ОП3 Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000196462310
Удостоверено време: 12.09.2022 17:15:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ОП7 Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000196462338
Удостоверено време: 12.09.2022 17:15:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ОП9 Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000196462385
Удостоверено време: 12.09.2022 17:16:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения от 09.02.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077706756
Удостоверено време: 09.02.2018 10:51:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения от 19.02.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078000721
Удостоверено време: 19.02.2018 14:49:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения от 27.02.18 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078260852
Удостоверено време: 27.02.2018 16:28:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения от 02.03.2018 г Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078355105
Удостоверено време: 02.03.2018 13:59:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения от 02.03.2018 г_1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078364805
Удостоверено време: 02.03.2018 16:57:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения от 06.03.2018 г Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078449516
Удостоверено време: 06.03.2018 15:51:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085099746
Удостоверено време: 07.06.2018 16:46:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 1 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150416
Удостоверено време: 24.08.2018 16:23:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 2 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150424
Удостоверено време: 24.08.2018 16:23:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 3 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150438
Удостоверено време: 24.08.2018 16:24:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 4 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150447
Удостоверено време: 24.08.2018 16:24:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150459
Удостоверено време: 24.08.2018 16:24:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 - 1 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150465
Удостоверено време: 24.08.2018 16:25:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 - 2 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150469
Удостоверено време: 24.08.2018 16:25:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 - 3 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150474
Удостоверено време: 24.08.2018 16:25:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150480
Удостоверено време: 24.08.2018 16:25:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090150481
Удостоверено време: 24.08.2018 16:26:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол от 19.04.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099419370
Удостоверено време: 25.04.2019 11:27:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от 19.04.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099419392
Удостоверено време: 25.04.2019 11:28:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714197
Удостоверено време: 19.11.2018 15:50:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714213
Удостоверено време: 19.11.2018 15:51:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714228
Удостоверено време: 19.11.2018 15:51:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714248
Удостоверено време: 19.11.2018 15:51:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714274
Удостоверено време: 19.11.2018 15:52:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 7 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714287
Удостоверено време: 19.11.2018 15:52:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092714311
Удостоверено време: 19.11.2018 15:52:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106400309
Удостоверено време: 08.08.2019 14:05:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 9 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106400349
Удостоверено време: 08.08.2019 14:06:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088688901
Удостоверено време: 24.07.2018 13:01:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (45)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.