„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” с три обособени позиции

Number 24-18-010

„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” с три обособени позиции:

Обособена позиция № 1:„Специализирана правна помощ при осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди верификация на разходи върху процедури по реда на ЗОП при изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“,

Обособена позиция № 2:„Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Обособена позиция № 3:„Специализирана юридическа помощ на УО на ОПРР чрез предоставяне на юридически консултации, анализи и становища, както и други документи във връзка с прилагането на националното законодателство и европейското право при изпълнението на Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014-2020 г“.

  • Attached files (22)
Документация
    Документация ЮУ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077416845
Удостоверено време: 31.01.2018 10:27:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Образци на документи Ю услуги Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077416906
Удостоверено време: 31.01.2018 10:28:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение откриване ЮУ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077416790
Удостоверено време: 31.01.2018 10:26:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител № РД-02-36-523 ОТ 23.05.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083980744
Удостоверено време: 23.05.2018 15:10:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ЮУ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077416810
Удостоверено време: 31.01.2018 10:27:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088428632
Удостоверено време: 20.07.2018 10:48:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор, ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128276800
Удостоверено време: 13.07.2020 16:11:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор, ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000129416603
Удостоверено време: 28.07.2020 17:02:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131673199
Удостоверено време: 01.09.2020 16:08:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения при постъпили въпроси Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077831921
Удостоверено време: 13.02.2018 17:42:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от от 15.02.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077901249
Удостоверено време: 15.02.2018 17:19:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 2.03.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078362581
Удостоверено време: 02.03.2018 16:09:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 6.03.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078472660
Удостоверено време: 07.03.2018 10:47:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1.2_ОП Специализирани юридически услуги за УО на ОПРР 2014-2020 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080486100
Удостоверено време: 04.04.2018 11:57:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ПРОТОКОЛ № 1.1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083979436
Удостоверено време: 23.05.2018 14:57:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ПРОТОКОЛ № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083979487
Удостоверено време: 23.05.2018 14:58:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ПРОТОКОЛ № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083979522
Удостоверено време: 23.05.2018 14:58:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ДОКЛАД № 99-00-6-553(2) ОТ 23.05.2018 Г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083981214
Удостоверено време: 23.05.2018 15:14:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Обособена позиция № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088429151
Удостоверено време: 20.07.2018 10:54:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор Обособена позиция № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088426585
Удостоверено време: 20.07.2018 10:23:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор Обособена позиция № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088426610
Удостоверено време: 20.07.2018 10:24:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082626921
Удостоверено време: 04.05.2018 16:09:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (22)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.