„Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Number 24-18-018
  • Attached files (23)
Документация
    01 Заглавна страница Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078429152
Удостоверено време: 06.03.2018 11:03:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    04 Техническа спецификация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078429364
Удостоверено време: 06.03.2018 11:06:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    05 Условия за участие и указания Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078429557
Удостоверено време: 06.03.2018 11:08:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    06 Образци на документи Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078429590
Удостоверено време: 06.03.2018 11:09:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    02 Решение №РД-02-36-190 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078429275
Удостоверено време: 06.03.2018 11:05:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител № РД-02-36-676от20.06.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086140582
Удостоверено време: 20.06.2018 15:04:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    03 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078429316
Удостоверено време: 06.03.2018 11:05:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    2019-OJS038-086196-bg Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095895251
Удостоверено време: 22.02.2019 16:08:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000131666759
Удостоверено време: 01.09.2020 14:04:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078990891
Удостоверено време: 16.03.2018 12:02:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079557464
Удостоверено време: 23.03.2018 16:11:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение-еЕЕДОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080048657
Удостоверено време: 29.03.2018 16:35:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    espd-request Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080048731
Удостоверено време: 29.03.2018 16:36:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080341082
Удостоверено време: 02.04.2018 15:23:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080432809
Удостоверено време: 03.04.2018 17:01:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1.2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082471847
Удостоверено време: 02.05.2018 17:18:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ПРОТОКОЛ № 1.1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086140749
Удостоверено време: 20.06.2018 15:05:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ПРОТОКОЛ № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086140836
Удостоверено време: 20.06.2018 15:06:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ПРОТОКОЛ № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086140878
Удостоверено време: 20.06.2018 15:06:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ДОКЛАД № 91-М-742 от 15.06.2018 г Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086140919
Удостоверено време: 20.06.2018 15:07:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор №РД-02-37-14 от 21.01.2019 г Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095895020
Удостоверено време: 22.02.2019 16:04:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения към Договор №РД-02-37-14 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095895119
Удостоверено време: 22.02.2019 16:06:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085015709
Удостоверено време: 06.06.2018 17:22:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (23)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.