“ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА В МРРБ, РЕГИОНАЛНИТЕ ОТДЕЛИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА В СТРАНАТА, В ТОВА ЧИСЛО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Number 24-18-027
  • Attached files (19)
Документация
    документация 24-18-027 профил на купувача Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081894624
Удостоверено време: 24.04.2018 14:05:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084630888
Удостоверено време: 01.06.2018 13:44:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081823543
Удостоверено време: 23.04.2018 15:56:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 11.06.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085636906
Удостоверено време: 14.06.2018 14:18:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за класиране и определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090641097
Удостоверено време: 11.09.2018 15:45:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081823586
Удостоверено време: 23.04.2018 15:56:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081895389
Удостоверено време: 24.04.2018 14:13:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092817975
Удостоверено време: 22.11.2018 13:10:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092817987
Удостоверено време: 22.11.2018 13:10:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор по Обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000171717406
Удостоверено време: 12.01.2022 14:43:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор по Обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000221067020
Удостоверено време: 10.04.2023 12:40:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087499807
Удостоверено време: 06.07.2018 16:19:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090641010
Удостоверено време: 11.09.2018 15:44:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090641031
Удостоверено време: 11.09.2018 15:44:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090641055
Удостоверено време: 11.09.2018 15:45:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090641077
Удостоверено време: 11.09.2018 15:45:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията ОП 1 за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092818019
Удостоверено време: 22.11.2018 13:11:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложенията ОП 2 за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092818047
Удостоверено време: 22.11.2018 13:11:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088299469
Удостоверено време: 18.07.2018 15:03:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.