„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО)“ с четири обособени позиции.

Number 24-18-058
  • Attached files (26)
Документация
    Документация за Профил на купувача Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091326007
Удостоверено време: 06.10.2018 16:34:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092629294
Удостоверено време: 16.11.2018 11:03:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091326031
Удостоверено време: 06.10.2018 16:36:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091365743
Удостоверено време: 08.10.2018 12:39:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение за одобрение на Обявление за изменение и допълнит.информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091516901
Удостоверено време: 12.10.2018 11:23:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092628965
Удостоверено време: 16.11.2018 10:58:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение класиране Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094136907
Удостоверено време: 07.01.2019 16:30:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване на обособена позиция № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093489142
Удостоверено време: 14.12.2018 11:20:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091326025
Удостоверено време: 06.10.2018 16:36:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    04 Обявление за поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091326035
Удостоверено време: 06.10.2018 16:36:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091366017
Удостоверено време: 08.10.2018 12:45:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление изменение 24-18-058 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091551195
Удостоверено време: 13.10.2018 15:08:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение или допълнит.информация ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092628691
Удостоверено време: 16.11.2018 10:52:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095947645
Удостоверено време: 25.02.2019 10:42:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095947679
Удостоверено време: 25.02.2019 10:42:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000192963132
Удостоверено време: 11.08.2022 15:40:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093358539
Удостоверено време: 10.12.2018 17:10:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093489072
Удостоверено време: 14.12.2018 11:19:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад обособена позиция 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093489116
Удостоверено време: 14.12.2018 11:20:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094136802
Удостоверено време: 07.01.2019 16:29:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094136841
Удостоверено време: 07.01.2019 16:30:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094136870
Удостоверено време: 07.01.2019 16:30:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията ОП 1 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095947720
Удостоверено време: 25.02.2019 10:43:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложенията ОП 2 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095947782
Удостоверено време: 25.02.2019 10:43:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложенията ОП 3 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095947803
Удостоверено време: 25.02.2019 10:44:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093601273
Удостоверено време: 18.12.2018 12:35:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (26)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.