ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ”

Number 24-18-084
  • Attached files (15)
Документация
    документация за 24-18-024 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091229319
Удостоверено време: 03.10.2018 15:56:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094427580
Удостоверено време: 16.01.2019 15:10:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091228870
Удостоверено време: 03.10.2018 15:49:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091228886
Удостоверено време: 03.10.2018 15:49:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096682597
Удостоверено време: 11.03.2019 16:15:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096682625
Удостоверено време: 11.03.2019 16:15:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092649150
Удостоверено време: 16.11.2018 17:03:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094427512
Удостоверено време: 16.01.2019 15:08:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094427527
Удостоверено време: 16.01.2019 15:09:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094427545
Удостоверено време: 16.01.2019 15:09:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094427562
Удостоверено време: 16.01.2019 15:09:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор № РД-02-29-39 от 27.02.2019 г. с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096682548
Удостоверено време: 11.03.2019 16:14:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-1 към договор № РД-02-29-39 от 27.02.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096682563
Удостоверено време: 11.03.2019 16:14:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-2 към договор № РД-02-29-39 от 27.02.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096682573
Удостоверено време: 11.03.2019 16:14:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094177839
Удостоверено време: 08.01.2019 17:17:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.