„Абонаментна поддръжка на технически средства, на които се поддържа НБД „Население“

Number 24-18-87
  • Attached files (16)
Документация
    документация 24-18-087 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091551002
Удостоверено време: 13.10.2018 14:53:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092848474
Удостоверено време: 23.11.2018 11:27:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093897078
Удостоверено време: 28.12.2018 15:56:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление от ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091551007
Удостоверено време: 13.10.2018 14:53:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление с дата на изпращане до ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091597635
Удостоверено време: 15.10.2018 14:34:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление за изменение или за допълнителна информация в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092848506
Удостоверено време: 23.11.2018 11:28:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096673409
Удостоверено време: 11.03.2019 14:26:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096673507
Удостоверено време: 11.03.2019 14:27:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000154591963
Удостоверено време: 09.07.2021 13:47:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093897020
Удостоверено време: 28.12.2018 15:56:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093897043
Удостоверено време: 28.12.2018 15:56:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093897058
Удостоверено време: 28.12.2018 15:56:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор № РД-02-29-34 от 21.02.2019 г. с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096673332
Удостоверено време: 11.03.2019 14:25:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-1 към договор № РД-02-29-34 от 21.02.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096673355
Удостоверено време: 11.03.2019 14:26:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-2 към договор № РД-02-29-34 от 21.02.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096673379
Удостоверено време: 11.03.2019 14:26:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093251702
Удостоверено време: 06.12.2018 16:21:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (16)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.