Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 01-09-105
Промени в сайта за избирателни списъци и електронните услуги, предлагани от ГД "ГРАО" във връзка с изборния процес
2009-04-30 12:10:35
Number 01-09-100
Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS, във връзка с провеждането на избори за избиране на членове на EП от Р България и за избор на НП
2009-04-23 16:16:13
Number 02-09-095
ПОДГОТОВКА, ИЗРАБОТВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИЛИ ПО ПРОЕКТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПАК, ПРИОРИТЕТНА ОС I: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ПОДПРИОРИТЕТ 1.4: “АДМИНИСТРАЦИЯТА – ПАРТНЬОР НА БИЗНЕСА” ПО БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/08/1.4-04
2009-04-22 12:55:31
Number 04-09-056
Избор на консултант за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор (СН) и упражняване на контрол по изпълнените строително-монтажни работи на обект:
2009-04-17 11:22:31
Number 02-09-083
СРОИТЕЛЕН НАДЗОР И УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГР. СВИЛЕНГРАД
2009-04-17 11:21:18
Number 01-09-079
Укрепване капацитета на регионалните съвети за развитие (РСР) – изследване на проблемите, разработване и пилотно прилагане на стратегически дневен ред в дейността на РСР
2009-04-16 17:06:00
Number 01-09-081
Разработване на проекти на актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2009-2013 г.
2009-04-16 17:03:13
Number 02-09-054
Избор на консултант за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изпълнение на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнените строително -монтажни работи на обект: "укреп
2009-04-10 09:46:16
Number 03-09-074
„Доставка на компютърни системи и периферия (монитори, принтери, скенери, UPS и др.), сървъри и мултифункционални устройства”
2009-04-08 13:46:33
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.