Buyer Profile - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Number 10-18-038
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол
2018-05-02 14:15:13
Number 10-16-087
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на ДНСК
2018-04-26 15:38:31
Number 10-18-034
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на помещения, използвани от регионалните звена на ГД „ГРАО“, дирекция „УТС“ и ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София
2018-04-25 13:50:49
Number 10-18-025
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2018-03-30 14:54:02
Number 10-18-029
Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-29 17:23:47
Number 10-18-026
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-29 17:15:08
Number 10-18-022
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-22 15:57:48
Number 10-18-021
Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-22 15:45:00
Number 11-18-013
„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“
2018-02-21 12:06:33
Number 11-18-009
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ с две обособени позиции
2018-01-26 18:40:09
Number 10-18-005
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол“
2018-01-26 17:29:17
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.