Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 06-14-080
"Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) и задание за проектиране на пречиствателни съоръжения за питейни води“ с две обособени позиции
2014-07-29 09:21:54
Number 06-14-082
Извършване на вътрешен строителен ремонт в централна сграда на Министерство на регионалното развитие, ремонт на хидроизолация покрив, конферентна зала и на окачена фасада - покрив атриум
2014-07-21 09:04:49
Number 07-14-072
Доставка на лицензии за нуждите на Министерство на регионалното развитие с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на лицензии за MDaemon Pro, SecurityPlus и Outlook Connector Pro и Обособена позиция № 2: Доставка на лицензии зa MSDN with Studio Premium
2014-06-30 17:44:32
Number
Извършване на профилактични медицински прегледи на служители в Министерство на регионалното развитие
2014-06-30 16:01:59
Number 06-14-071
Изработване на проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП) за цялата територия на община Царево и Екологична оценка към него
2014-06-26 17:51:02
Number 06-14-070
Изработване на проект за Общ устройствен план за община Каварна
2014-06-26 17:46:12
Number 07-14-065
Охрана на сградата на МРР, прилежащите паркинги и подземен гараж
2014-06-19 15:58:16
Number 06-14-062
ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГД "ГРАО
2014-06-10 17:14:34
Number 07-14-056
Изработване на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.
2014-05-31 12:02:40
Number 07-14-055
Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие
2014-05-27 16:47:55
Number 08-14-058
Осигуряване на информация и публичност по проект: "Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРР и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво"
2014-05-27 14:18:18
Number 07-14-051
Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) за обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”, Етап VІ: Отклонение за напорен резервоар (НР) с.Мокрен от т.В14 на км. 1+371.50 от отклонението от довеждащия водопровод до НР, с.Мокрен, находящ се в землището на с.Мокрен, община Котел, област Сливен
2014-05-15 17:11:08
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.