Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 07-13-125
Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество»
2013-12-13 12:53:07
Number № 06-13-117
ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ“
2013-12-09 16:46:49
Number 09-13-111
Специализирани консултантски услуги за подпомагане на асоциациите по ВиК и ВиК операторите при актуализиране на списъци на активи и изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи
2013-12-09 16:41:02
Number 06-13-113
Извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка на компютърната техника в Министерство на регионалното развитие и регионалните отдели в страната
2013-12-09 15:59:47
Number 05-13-112
Вътрешен ремонт на офис сграда на отдел "Североизточен район", главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", гр. Варна“
2013-11-01 18:28:36
Number
Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му”, по проект № BG161PO001/5-01/2008/009 “Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО
2013-10-31 17:55:34
Number
Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)
2013-10-31 17:54:24
Number 06-13-108
Доставка на IT оборудване за нуждите на МРР с три обособени позиции
2013-10-30 14:40:20
Number 09-13-093
Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян
2013-10-24 14:12:16
Number 07-13-107
Изпълнение на строително–монтажни работи (СМР) за обект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Средногорци – І етап, община Мадан”, подобект „Възстановяване на асфалтовата настилка по реконструирани водопроводни клонове: Главен клон ІІ, клон 2, клон 6 и клон 8 от вътрешната водопроводна мрежа на с. Средногорци, община Мадан
2013-10-23 17:01:03
Number 07-13-103
Анализ на националната нормативна рамка и политиките в областта на ограничаване изменението на климата“ (по проект на Министерство на регионалното развитие „Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво – ORIENTGATE, съфинансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 г.“)
2013-10-10 17:07:35
Number 05-13-099
„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000 до ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе”
2013-09-18 17:00:46
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.