Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 07-14-051
Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) за обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”, Етап VІ: Отклонение за напорен резервоар (НР) с.Мокрен от т.В14 на км. 1+371.50 от отклонението от довеждащия водопровод до НР, с.Мокрен, находящ се в землището на с.Мокрен, община Котел, област Сливен
2014-05-15 17:11:08
Number 07-14-044
Избор на изпълнител за разработване на проект за развитие на ГИС на МРР
2014-05-07 17:47:05
Number 09-14-041
Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по седем обособени позиции
2014-04-23 18:34:48
Number 06-14-039
Изготвяне на последващи оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. с шест обособени позиции
2014-04-14 16:16:05
Number 07-14-040
Застраховане на "Обща гражданска отговорност към трети лица" по отношение отговорността на Министерство на регионалното развитие в качеството му на наемател на "Тодор Александров" офиси
2014-04-14 16:03:17
Number 07-14-005
Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество» по програма ВG 11: „Изграждане на капацитет за трансгранично сътрудничество», съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014
2014-04-10 17:41:45
Number 6-14-036
Доставка на консумативи за копирна техника за нуждите на Министерство на регионалното развитие
2014-04-09 18:12:37
Number 06-14-035
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие
2014-04-09 17:58:14
Number 10-14-024
Изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ по седем обособени позиции
2014-04-08 18:05:26
Number 07-14-033
Дейности за информация и публичност за проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК “ – разработка на публикации за хода на проекта и постигнатите резултати
2014-04-04 13:09:15
Number 07-14-037
„Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. “
2014-03-28 16:09:27
Number № 05-14-023
“Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем, по шест обособени позиции:
2014-03-28 14:35:51
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.