Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 07-13-089
Ремонт на електрическа инсталация и електрическо табло в сървърно помещение, съгласно изготвен проект
2013-09-09 17:32:01
Number 06-13-084
Ремонт на работните помещения, използвани от териториалните звена «ГРАО»
2013-08-29 17:47:32
Number 07-13-091
Проучване и проектиране за довеждащо водоснабдяване на с.Дръмша, с.Дреново и с.Чибаовци, община Костинброд
2013-08-29 16:56:11
Number 07-13-094
Разработване на инвестиционен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, Столична община, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 39
2013-08-28 17:04:37
Number 07-13-086
Осъществяване на технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА“, на технически проект, работни чертежи и детайли за изпълнение на СМР на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (ii) завършване на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води
2013-08-22 13:56:38
Number
Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект: „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”
2013-08-15 13:53:57
Number 07-13-082
Инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване на свлачище с регистрационен № 06.5402.02.17.01, гр. Оряхово
2013-08-09 15:41:38
Number 07-13-080
Разработване на инвестиционен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Овча купел, ул. Калояново № 4
2013-07-31 17:10:30
Number 06-13-077
Реорганизиране и развитие на автоматизираните регистри за населението – реализация на регистъра на единните граждански номера в новата информационна инфраструктура на ИС за ГРАО
2013-07-26 14:14:34
Number 05-13-074
ГИС на МРР ОПТИМИЗИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ с три обособени позиции
2013-07-22 16:59:30
Number 07-13-075
Абонамент на техническа поддръжка и обслужване в зимен и летен период на системите за климатизиране (отопление/охлаждане и вентилация) в централната административна сграда на Министерство но регионалното развитие (МРР) на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19 и климатични системи, инсталирани в МРР, ГД "ГРАО" на ул. "Алабин" № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул. "Позитано" № 30
2013-07-15 17:37:02
Number 09-13-072
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги
2013-07-10 17:36:07
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.