Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 07-14-108
Доставка на системни софтуерни продукти за нуждите на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") в Министерство на регионалното развитие (МРР) с две обособени позиции
2014-08-25 18:12:26
Number 06-14-087
Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с. Елешница”, община Разлог, област Благоевград
2014-08-25 09:32:20
Number 07-14-111
Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
2014-08-19 18:32:38
Number 09-14-083
Доставка на IТ оборудване хардуер и системен софтуер за нуждите на Министерство на регионалното развитие (МРР)“ с три обособени позиции
2014-08-07 12:40:04
Number 06-14-086
Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово“ ; Обособена позиция № 2 – Обект „Резервоар за допълнително водоснабдяване на с. Горталово, община Плевен
2014-08-06 09:30:21
Number 07-14-091
Софтуерна поддръжка на процесорни лицензии на IBM IDS в ГД „ГРАО“
2017-03-13 16:36:57
Number 07-14-078
Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обекти с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Обект „Разделно водоподаване за с.Места и с.Филипово от общия им напорен резервоар”, община Банско, област Благоевград“; Обособена позиция №2: Обект „Реконструкция на водопров. мрежа на кв. "К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора“ ; Обособена позиция № 3: Обект „Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с.Елешница”, община Разлог, област Благоевград“; Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Коларово, община Петрич – II етап: Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово
2014-07-31 15:56:37
Number 07-14-093
Съгласуване с институции и ведомства, и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите на „Проект-заснемане на извършения строеж, по чл.145, ал.5 от Закона за устройство на територията“ и на проект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски”
2014-07-31 15:54:31
Number 07-14-089
„Доставчик на интернет за звената ГД „ПРР“ и ГД „СПРРАТУ“ за две години“
2014-07-30 17:27:29
Number 06-14-080
"Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) и задание за проектиране на пречиствателни съоръжения за питейни води“ с две обособени позиции
2014-07-29 09:21:54
Number 06-14-082
Извършване на вътрешен строителен ремонт в централна сграда на Министерство на регионалното развитие, ремонт на хидроизолация покрив, конферентна зала и на окачена фасада - покрив атриум
2014-07-21 09:04:49
Number 06-14-077
Предвартелни (прединвестиционни) проучвания за обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна
2014-07-15 10:04:06
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.