Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 06-14-018
Изработване на проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП) за цялата територия на община Царево и Екологична оценка към него
2014-03-24 18:36:31
Number 06-14-021
Изграждане на материално – техническата база на АВиК – доставка на обзавеждане
2014-03-20 17:35:10
Number 07-14-025
Доставка на хигиенни материали за нуждите на министерство на регионалното развитие
2014-03-20 16:56:31
Number 09-14-004
Изграждане на материално – техническата база на асоциациите по ВиК и Екипа за управление на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на компютърно оборудване за нуждите на асоциациите по ВиК; Обособена позиция № 2 - Доставка на компютърно оборудване и консумативи за Екипа за управление на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“
2014-03-17 14:20:41
Number 06-14-016
Преводачески услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие
2014-03-14 16:40:35
Number 07-14-022
Изпълнение на строителен надзор и упражняване на контрол върху изпълнението на строителните и монтажни работи на обект: „Обновяване на ограждащите конструкции и елементи на Блок А и Блок В и повишаване на енергийната ефективност на климатичната инсталация в зала „Пресцентър” в Блок Б на централната административна сграда на МРР в гр. София
2014-03-07 17:29:35
Number 08-14-017
Подготовка и консултации за годишен външен одит по ISO27001 и ISO 9001, включващ подготовка на документация, провеждане на допълнителни обучения, организиране на вътрешен одит, представяне по време на одита
2014-03-06 17:18:47
Number 07-14-014
Предоставяне на копирни услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие
2014-03-04 17:50:45
Number 07-14-013
Изпълнение на строителен надзор и упражняване на контрол върху изпълнението на строителните и монтажни работи на обект: „Обновяване на ограждащите конструкции и елементи на Блок А и Блок В и повишаване на енергийната ефективност на климатичната инсталация в зала „Пресцентър” в Блок Б на централната административна сграда на МРР в гр. София
2014-02-21 17:30:01
Number 07–14–009
Актуализация на пазарните оценки и провеждане на преговори със собствениците на земите, попадащи в чашата на яз. „Луда Яна” и в пояс 1 на санитарно-охранителната зона на язовира
2014-02-20 14:17:22
Number 07-14-010
„Аварийно строително-ремонтни дейности в централната сграда на Министерство на регионалното развитие и във ведомствен апартамент бул. Скобелев № 59”
2014-02-12 17:42:43
Number 06-13-127
Изработване на проект за Общ устройствен план на община Каварна
2014-02-03 18:12:11
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.