Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 23-17-012
Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, в осем обособени позиции
2017-03-13 13:14:39
Number 24-17-011
Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции
2017-03-17 11:31:54
Number 10-17-014
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“, ГД „УТС“, ГД „СПРРАТУ“ и ГД „ГРР“, намиращи се извън територията на град София“
2017-03-01 17:10:04
Number 11-16-088
Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи на територията на областите: гр. София, София - област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали
2016-12-09 13:09:08
Number 06-14-123
Осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна“ на „Проект-заснемане на извършения строеж по чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията“ и на проект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски“
2018-06-11 14:37:20
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.