Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 12-16-023
Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС
2018-05-23 17:06:42
Number 24-18-043
"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, на сграден фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлопреносната мрежа, находящ се на територията на гр. София“
2018-05-10 15:20:03
Number 23-18-042
„Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“
2018-05-09 16:30:04
Number 05-15-102
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА В МРРБ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СТРАНАТА“
2018-04-23 17:00:32
Number 24-18-027
“ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА В МРРБ, РЕГИОНАЛНИТЕ ОТДЕЛИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА В СТРАНАТА, В ТОВА ЧИСЛО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2018-04-23 15:52:59
Number 24-18-032
“ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВИК АКТИВИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
2018-04-19 12:50:16
Number 23-18-024
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имоти – държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на Министерството, находящи се на територията на гр. София“
2018-04-13 16:10:12
Number 23-18-023
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имот – държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, самостоятелен обект сграда с идентификатори 07079.620.58.1.24, 07079.620.58.1.25, 07079.620.58.1.26“
2018-04-13 16:10:27
Number 24-18-018
„Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2018-03-06 10:33:24
Number 24-17-083
Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции
2018-02-28 13:11:18
Number 24-18-011
„Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“
2018-02-21 12:31:38
Number 24-18-010
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” с три обособени позиции
2018-01-31 10:26:06
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.