Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 24-17-054
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ с две обособени позиции
2017-07-24 13:57:56
Number 24-17-050
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
2017-06-02 12:11:42
Number 24-17-047
„Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции"
2017-05-29 10:36:15
Number 21-17-044
Разработване на Алманах на регионите в България
2017-05-15 12:08:43
Number 22-17-034
„Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа на добро демократично управление в общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
2017-05-02 17:33:42
Number 23-17-045
Доставка на „Дисков масив за съхраняване на данни от тип SAN с висока производителност, вътрешна резервираност и възможност за динамично преразпределение на данните в зависимост от честотата на ползването им“
2017-05-02 17:03:44
Number 22-17-039
Разработване, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана информационна система за подпомаганe администрирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
2017-04-24 16:12:46
Number 23-17-032
Миграция към виртуална среда и разширяване на процесорния капацитет на системата за управление на бази данни /СУБД/ IBM Informix Enterprise Edition, използвана в ГД "ГРАО" и поддръжка
2017-04-20 13:27:50
Number 22-17-027
Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в шест обособени позиции
2017-03-31 13:24:41
Number 10-17-023
„Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с три обособени позиции:
2017-03-21 17:05:23
Number 10-17-026
„Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с три обособени позиции:
2017-03-21 16:57:18
Number 23-17-020
„Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати с четири обособени позиции
2017-03-17 09:37:02
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.