Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 07-13-073
Разработване на инвестиционен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Средец, ж.к. Яворов, бл. 17
2013-07-04 13:20:37
Number
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013 С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ВЕРИФИКАЦИЯ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
2013-06-28 18:19:06
Number 08-13-071
„Извършване на анализ за състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите от ниво 1, 2 и 3 в България в контекста на общата класификация на териториалните единици за статистически цели в Европейския съюз“
2013-06-27 13:46:13
Number 07-13-065
„Предоставяне на услуга – организиране и осигуряване на физическа охрана в сградата на Министерство на регионалното развитие, прилежащите паркинги и подземен гараж”.
2013-06-20 11:11:23
Number 08-13-055
„Укрепване на свлачище с регистрационен № 05.7263.09, с. Толовица, община Макреш - инженерно-геоложко проучване“
2013-06-13 14:41:23
Number 09-13-051
Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000 до ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе”
2013-06-11 17:06:36
Number 07-13-063
Техническа поддръжка на компютърна техника в териториалните звена „ГРАО“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции
2013-06-07 18:07:23
Number 07-13-062
Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на МРР
2013-06-07 17:31:35
Number 07-13-059
Изготвяне на анализи, становища , доклади, технически консултации, оценка на конструктивните решения и участие в технически експертни съвети в етап на проектиране за язовир „Пловдивци”, язовир „Студена” и язовир „Луда Яна” по проект „Развитие на общинската инфраструктура” в съответствие с Оперативна политика на Международна банка за възстановяване и развитие ОР 4.37 – Безопасност на язовирите“
2013-05-29 17:42:14
Number 07-13-058
Разработване на инвестиционен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17, вх. А и Б
2013-05-21 14:44:02
Number 07-13-041
Проучване и проектиране на път за транспортен достъп до земеделски земи и горски имоти извън пояс I на санитарно-охранителната зона на язовир „Пловдивци”, Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (ii) завършване на язовир „Пловдивци”, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води”
2013-05-18 16:10:08
Number
Осъществяване на оценка на въздействието на интервенциите по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. и на приноса им за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС
2013-05-15 16:52:43
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.