Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 08-13-050
Разработване на Алманах на регионите в България
2013-04-30 13:54:45
Number 07-13-043
Дейности за информация и публичност за проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”
2013-04-25 17:42:21
Number 06-13-045
Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение на нов нормативен акт
2013-04-25 16:57:14
Number 06-13-033
Доставка на консумативи за копирна техника за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2013-04-17 13:49:38
Number 07-13-042
Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
2013-04-15 16:39:26
Number 07-13-044
Разработване на инвестиционен проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10
2013-04-15 12:36:35
Number 06-13-010
Анализ, проучвания и актуализация (разработване на нови) на нормативни актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС
2013-04-10 16:34:24
Number 06-13-025
Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл Водоснабдяване и Канализация”
2013-04-01 13:06:00
Number
Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на МРРБ
2013-03-29 15:47:03
Number 06-13-036
Изготвяне на технически задания и други документи за реализацията на информационни системи
2013-03-29 15:36:07
Number
Укрепване и повишаване на капацитета на експерти от асоциациите по ВиК (АВиК), ВиК оператори (ВиКО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за управление и развитие на ВиК системите и осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла, с три обособени позиции
2013-03-29 15:23:47
Number 09-13-031
Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
2013-03-27 17:58:05
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.