Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 06-14-018
Изработване на проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП) за цялата територия на община Царево и Екологична оценка към него
2014-03-24 18:36:31
Number 05-13-114
Изпълнение на строително-монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община: район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 с регистрационен № 1-31ПМ-003K-001 и район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17 с рег. № 9-31ПМ-009-002 по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013
2013-10-29 17:12:43
Number 06-13-079
Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление
2013-09-10 13:08:53
Number 09-13-072
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги
2013-07-10 17:36:07
Number
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013 С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ВЕРИФИКАЦИЯ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
2013-06-28 18:19:06
Number 09-13-051
Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000 до ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе”
2013-06-11 17:06:36
Number 06-13-010
Анализ, проучвания и актуализация (разработване на нови) на нормативни актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС
2013-04-10 16:34:24
Number 06-13-025
Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл Водоснабдяване и Канализация”
2013-04-01 13:06:00
Number 06-13-036
Изготвяне на технически задания и други документи за реализацията на информационни системи
2013-03-29 15:36:07
Number
Укрепване и повишаване на капацитета на експерти от асоциациите по ВиК (АВиК), ВиК оператори (ВиКО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за управление и развитие на ВиК системите и осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла, с три обособени позиции
2013-03-29 15:23:47
Number 09-13-031
Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
2013-03-27 17:58:05
Number 06–13–030
Мониторинг на обекти-морски плажове, предоставени на концесии и отдадени под наем” с четири обособени позиции:
2013-03-25 17:17:12
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.