Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 24-19-037
Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали.
2019-07-22 11:05:16
Number 24-19-036
„Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“ в две обособени позиции
2019-07-18 10:25:47
Number 24-19-035
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.“
2019-07-15 16:40:12
Number 05-15-144
„Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2019-07-09 17:04:43
Number 06-16-013
„Осигуряване на информационни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2019-07-09 16:59:43
Number 24-19-022
“Разработване на Морски пространствен план на Република България за периода 2021-2035г.”
2019-05-17 17:21:25
Number 24-19-015
Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2)
2019-05-10 16:10:08
Number 24-19-014
“Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г“
2019-05-10 15:27:21
Number 24-19-016
"Обследване на морско дъно в акваторията на изместване на Район №5 "Котвена стоянка на пристанище Балчик" с минен ловец "Цибър" на Военноморските сили на Република България"
2019-04-15 14:49:23
Number 06-15-138
"Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на Централната администрация и структурните звена" с 8 (осем) обособени позиции
2019-03-07 14:34:16
Number 24-19-006
ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
2019-02-28 12:12:49
Number 24-19-003
„Избор на доставчик на телекомуникационни услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции
2019-01-30 14:05:26
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.