Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 10-17-094
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-01-25 11:07:39
Number 24-17-065
ОСИГУРЯВАНЕ НА 24-ЧАСОВА ОХРАНА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ), ГР. СЛИВЕН“
2018-01-25 11:05:56
Number 24-17-096
„Организиране и провеждане на Седмия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавска стратегия)“
2017-12-16 14:17:49
Number 24-17-078
ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА 5 БРОЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ОТКРИТИ В ИМОТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПСПВ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
2017-11-01 12:06:16
Number 24-17-084
АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА РАМКА И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
2017-10-26 17:30:10
Number 11-17-079
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи, собственост на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находящи се в град София
2017-09-29 14:27:40
Number 24-17-074
Изготвяне на оценка на правото на строеж върху имот-публична държавна собственост, представляващ морско дъно, необходим за реализацията на обект: Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение "КРЗ ПОРТ БУРГАС"
2017-09-28 12:09:58
Number 24-17-073
„Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
2017-09-11 15:57:31
Number 24-17-069
„Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Дефиниране, организиране и провеждане на обучения за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите; Обособена позиция № 2: Дефиниране, организиране и провеждане на семинари за надграждане капацитета на служителите, ангажирани в отрасъл ВиК, свързани с прилагане на актуалната нормативна, договорна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК, както и приоритетите за развитие на ВиК системите и услугите; Обособена позиция № 3: Дефин., организ. и провеждане на работни посещения в страни-членки на ЕС на служ., ангажирани в отрасъл ВиК за обмяна на опит и добри практики при управление на ВиК инфрастр. и предоставяне на ВиК услугите; Обособена позиция № 4: Организиране и провеждане мероприятия (демонстрации) на добри инженерни практики, включително и изготвянето на инсталация/макет и 3D визуализация, свързана с функционирането на ВиК инфраструктурата и ВиК услугите.“
2017-08-21 11:06:01
Number 24-17-054
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ с две обособени позиции
2017-07-24 13:57:56
Number 24-17-050
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
2017-06-02 12:11:42
Number 24-17-047
„Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции"
2017-05-29 10:36:15
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.