Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 24-18-085
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-06-25 15:56:59
Number 24-18-056
СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА ПРОЦЕСОРНИ ЛИЦЕНЗИ НА IBM IDS на ГД „ГРАО”
2018-06-18 16:42:39
Number 06-15-130
Изпълнение на строително- монтажни работи на обект "Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпеваване водоплътността на стоманенобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски
2018-06-11 13:11:16
Number 05-15-102
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА В МРРБ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СТРАНАТА“
2018-04-23 17:00:32
Number 24-18-027
“ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА В МРРБ, РЕГИОНАЛНИТЕ ОТДЕЛИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА В СТРАНАТА, В ТОВА ЧИСЛО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2018-04-23 15:52:59
Number 24-18-032
“ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВИК АКТИВИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
2018-04-19 12:50:16
Number 24-18-018
„Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2018-03-06 10:33:24
Number 24-17-083
Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за логистично обезпечаване на участие в мероприятия за изграждане на капацитет в две обособени позиции
2018-02-28 13:11:18
Number 24-18-011
„Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“
2018-02-21 12:31:38
Number 24-18-010
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” с три обособени позиции
2018-01-31 10:26:06
Number 24-18-008
„Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”, с девет обособени позиции
2018-02-09 10:50:46
Number 24-18-006
Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции
2018-01-29 11:49:17
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.