Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.3

Number 22-18-046
Разработване на методика за подготовка за повторна употреба на глинени продукти за зидария от строителни отпадъци и на критерии за предоставянето им за употреба в строежите
2018-05-30 17:36:31
Number 22-18-049
АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В МРРБ ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА) ГОДИНА
2018-05-29 17:00:20
Number 22-18-033
„Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на аудио и видео комуникации със заинтересовани страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“
2018-04-11 16:47:15
Number 22-18-030
„Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти , предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена“
2018-03-28 16:32:54
Number 22-18-020
Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-16 10:22:57
Number 22-18-003
Застраховане на автомобилите, собствени и предоставени за ползване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на имотите – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МРРБ.
2018-01-03 11:29:49
Number 22-17-070
„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по проверка и изготвяне на предложения за верификация на разходите по бюджетни линии, финансирани в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с бенефициент Главна дирекция „Градско и регионално развитие“
2017-08-11 15:16:05
Number 22-17-053
„Разработване на нови и актуализация на съществуващи проекти на национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената употреба“
2017-08-04 15:50:19
Number 22-17-037
Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг
2017-04-20 14:56:47
Number 22-17-036
„Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014-2020г.”
2017-04-19 15:24:13
Number 22-17-035
„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови и факсимилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2017-04-05 13:24:56
Number 22-17-025
„Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2017-03-14 14:20:06
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.