Интервю на зам.-министър Малина Крумова за Радио К2

Интервю на зам.-министър Малина Крумова за Радио К2

13 юли 2018 | 12:44

Водещ: И така, уважаеми слушатели на Радио К2, още един събеседник в ефира на радиото. Малина Крумова, зам.-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Здравейте, госпожо Крумова.

Малина Крумова: Здравейте.

Водещ:  Наскоро организирахте информационно събитие за подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК, какво беше това събитие и какви са резултатите от него? Да започнем от там нашия разговор.

Малина Крумова: Благодаря ви, че ме питате за това информационно събитие. То се организира в рамките на проекта, който споменахте, който е на обща стойност 15 милиона и ще продължи около 54 месеца. Проектът се финансира по ОП „Околна среда" и има за цел да повиши ефективността на предоставяните услуги във ВиК отрасъла. С този проект търсим резултати в посока подобряване на приходите в отрасъла, изготвяне на механизми за реинвестиране на реализираните приходи, така че да се подобри услугата, подобряване на ефективността на ВиК операторите, обучение както на служителите, така и на асоциациите по ВиК, но също и аз считам за толкова важно и предоставяне на информация на широката публика. По проекта също така се предвижда и създаване на две информационни системи, за които имаме ангажимент по Закона за водите – едната е системата на ВиК услуги и регистър на асоциациите по ВиК, както и за водностопанските системи и съоръжения, което е необходимо, за да може да се събират адекватни данни за състоянието на системите, за необходимите мерки, за да може да се подобри планирането и цялостното формиране на политика с оглед по-нататъшното развитие на отрасъла.

Водещ: Да, да. Какви са реалните ви очаквания като цели, като бъдещо развитие, разбирам, че се поставят доста високи летви, но какво реално очаквате да се случи, така че гражданите да усетят тези промени?

Малина Крумова: Разбира се, основната цел е да се подобрят ВиК услугите. В крайна сметка ние си поставяме за задача, с всички проекти, които се изпълняват по ОП „Околна среда”, освен проекта за който споменах, имаме и друг голям проект, в рамките на който се разработват регионалните прединвестиционни проучвания. Целите и на двата проекта, както и на мерките, които ще се изпълнят в контекста на регионалните прединвестиционни проучвания, е да постигнем един финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл. Това, разбира се,  крайната цел на всички тези стъпки е насочена към това да се предоставят адекватни, достатъчни и качествени ВиК услуги на социално поносима цена. И това са нашите резултати в средносрочен и дългосрочен план. Разбира се, основните елементи на реформата в ВиК отрасъла са налице. Предприетите през 2009 година стъпки за въвеждане на нов институционален модел, който разделя оперативните функции на операторите от собствеността на активите са извършени. Но все още обаче има много задачи, които трябва да бъдат изпълнени както по отношение на изграждане на инфраструктура, така и по отношение на  подобряването на управленските модели в самите оператори.

Водещ: Сега, трябва да си кажем откровено и честно, че в България не сме много доволни гражданите от ВиК услугите. Аз разбирам, че това не е само ваш проблем, той е цяла дълга верига от проблеми и не от вчера и днес съществуват, включително и наводненията, които станаха, една част са в резултат на непочистени ВиК инсталации. Кажете ми моля ви, когато отивате и се срещате с хората, от какво най-много недоволстват те?

Малина Крумова: Всъщност искам първо да коригирам това, което казвате, засега наводнение предизвикано от ВиК съоръжения няма.

Водещ: Не, не, аз казах, че по повод наводненията, става ясно, че има и непочистени канализации.

Малина Крумова: Почистването на канализациите, да, това е възможен проблем, но той не предизвиква обичайно наводнения, нека да не подвеждаме гражданите. но със сигурност имаме необходимост от това да бъдем по-активни в комуникацията си с гражданите. Голяма част от недоволството на хората е предизвикано от факта, че те нямат достатъчно информация – нито за количеството, състоянието на инфраструктурата. Все пак ние работим в един отрасъл, в който ВиК системите са над 90 хиляди километра мрежи, 5 хиляди резервоара, около 3 хиляди помпени станции имаме, 90 пречиствателни станции вече изградени и близо 6 хиляди водоизточника. Всички тези обекти, съоръжения, изискват поддръжка, изискват реконструкция, изискват подмяна, а да не говорим, че има още много задачи, които трябва да изпълним, особено по отношение на канализации и по отношение на пречиствателни съоръжения. Неяснотата по отношение на това какво включва предоставянето на ВиК услугата се дължи до голяма степен на невъзможността на администрацията да комуникира правилно какво всъщност е това. И това е и причината много често хората да недоволстват, защото не разбират. В крайна сметка една от основните ни задачи е да повишим чувствителността на населението по отношение на необходимите инвестиции, по отношение на правилно потребителско поведение, съобразено с екологичните особености и изисквания. Така или иначе ние сме изправени пред доста сериозни предизвикателства, свързани с климатични промени. Ще бъде необходимо да се променят системи, да се изграждат нови съоръжения като язовири например, както по отношение на осигуряването на питейна вода, така и по отношение на регулиране на тези резки процеси, на които сме свидетели – обилни дъждове в един момент, засушаване в друг период. Това се регулира отново със сложни хидротехнически съоръжения, които обаче изискват големи инвестиции. Много от тези инвестиции може и следва да дойдат през цената на водата, но хората не разбират каква е необходимостта от тях и затова съществува и недоволство, което, разбира се, се изразява най-често в недоволство спрямо цената на предоставяната ВиК услуга.

Водещ:  Понеже казахте, че това са инвестиции, те се финансират по ОП „Околна среда” 2014-2020 година нали?

Малина Крумова: Частично да.

Водещ: Частично да.

Малина Крумова: Знаете, че инвестициите, които са необходими за територията на България съгласно направените оценки преди няколко години са около 14 милиарда. Все пак ОП „Околна среда" предоставя една малка част от тези средства. В тази връзка и за да се осигурят необходимите средства за инвестиции, разработихме стратегия за финансиране на ВиК отрасъла, която се опитва да балансира възможните източници на средства, включително и такива получавани по линия на европейската солидарност. Но най-вече финансирането на инвестициите следва да идва през амортизационни отчисления в самите оператори, тоест през цената на водата. Това, разбира се, не изключва и други механизми, било то данъчни, било то донорски каквито са средствата от ЕС, но нашата основна задача е да ги използваме тези донорски средства като катализатор и привличане на частни ресурси, с оглед на изпълнение на всички задачи, които стоят пред нас.

Водещ: Госпожо Крумова, да обобщим още веднъж, кои са големите трудности, най-важните и как ще се преодолеят в сектора ВиК?

Малина Крумова: Двете основни трудности в сектора са свързани с осигуряване на ефективно управление на ВиК операторите, така че да може да се освободи достатъчен ресурс за извършване на инвестиции и разбира се самия обем на инвестициите, който е необходим. Съгласно регионалните прединвестиционни проучвания ние в момента в 14 области ще инвестираме около 1,5 милиарда лева, но на фона на необходимите инвестиции виждате, че това съвсем не е достатъчно.

Водещ:  Госпожо Крумова аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2, пожелавам ви хубава вечер.

Малина Крумова: И аз ви благодаря за интереса.