Национален регистър на населените места

Национален регистър на населените места

28 януари 2008 | 15:57
Прикачени файлове (1)

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), Националният статистически институт (НСИ), съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на земеделието, храните и горите, поддържа Национален регистър на населените места (НРНМ). Националният регистър на населените места е одобрен с Решение на Министерския съвет № 695 от 29.09.2006 г. за утвърждаване съдържанието на НРНМ. Регистърът съдържа данни за населените места, за тяхната административно-териториална принадлежност и за включването им в различни териториални групировки и образувания към всеки момент от обхванатия от регистъра период. За адекватното отразяване на всички промени в административно-териториалното устройство на страната, регистърът включва и другите териториални и административно-териториални единици, съществували в различни периоди преди и след приемането на ЗАТУРБ.

Вписваните в НРНМ данни за населените места и административно-териториалната им принадлежност са в съответствие с действащото законодателство за административно-териториалното устройство на страната през съответния период.

Основната цел на регистъра е да осигури еднозначното идентифициране на териториалните и административно-териториалните единици, вписвани в регистъра, както и да даде информация на държавната администрация, организациите и гражданите относно всички настъпили промени в административно-териториалното устройство на страната. Последното актуално състояние на териториалните и административно-териториалните единици и връзките между тях се отразяват автоматично в ЕКАТТЕ. В НРНМ се вписват и идентификационните кодове на единиците от регистъра и отношенията (връзките) между тях съобразно други национални и международни регистри и класификации в съответствие с изискванията на нормативен или административен акт и регламентите на Европейския съюз. Националният регистър на населените места осигурява поддържането и на Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS.BG) – българската част от поддържаната от ЕВРОСТАТ Европейска номенклатура на териториалните единици за статистически цели съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).

Идентификационните кодове от НРНМ се прилагат във всички национални информационни системи и се посочват във всички документи за идентифициране на единиците в обхвата на регистъра.

До НРНМ е осигурен достъп чрез официалната Интернет страница на НСИ на ел. адрес: www.nsi.bg/nrnm/.

Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS), поддържана от НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/157/.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    РМС 695 от 29 септември 2006 г.
Прикачени файлове (1)