Национален регистър на населените места

Национален регистър на населените места

28 януари 2008 | 15:57

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) отдел “Административно-териториално устройство и децентрализация” към Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство", съвместно с Националния статистически институт /НСИ/ изгражда Националният регистър на населените места (НРНМ). Понастоящем в регистъра са вписани и се актуализират непрекъснато всички административно-териториални промени за периода от 1943 г. до сега. До вписаните данни в НРНМ е осигурен Интернет достъп на адрес: www.nsi.bg/nrnm/
Регистърът съдържа данни за населените места, за тяхната административно-териториална принадлежност и за включването им в различни териториални групировки и образувания към всеки момент от обхванатия от регистъра период. За адекватното отразяване на всички промени в административно-териториалното устройство на страната, регистърът включва и другите териториални и административно-териториални единици, съществували в различни периоди преди и след приемането на ЗАТУРБ.
Вписваните в НРНМ данни за населените места и административно-териториалната им принадлежност са в съответствие с действащото законодателство за административно-териториалното устройство на страната през съответния период.
Основната цел на регистъра е да осигури еднозначното идентифициране на териториалните и административно-териториалните единици, вписвани в регистъра, както и да даде информация на държавната администрация, организациите и гражданите относно всички настъпили промени в административно-териториалното устройство на страната. Последното актуално състояние на териториалните и административно-териториалните единици и връзките между тях се отразяват автоматично в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/EKATTE/Ekatte.zip
В НРНМ се вписват и идентификационните кодове на единиците от регистъра и отношенията (връзките) между тях съобразно други национални и международни регистри и класификации в съответствие с изискванията на нормативен или административен акт и регламентите на Европейския съюз. Националният регистър на населените места осигурява поддържането и на NUTS.BG – българската част от поддържаната от ЕВРОСТАТ Европейска номенклатура на териториалните единици за статистически цели съгласно Регламент 1059, приет от Европейския парламент и ЕС на 26.05.2003 година.
Идентификационните кодове от НРНМ се прилагат във всички национални информационни системи и се посочват във всички документи за идентифициране на единиците в обхвата на регистъра.
Приложението “Справки в НРНМ” осигурява възможност на потребителите за извършване на справки към определена дата или период за всички единици, вписани в регистъра. Единиците в регистъра задължително се отнасят към една от следните групи:
- Териториални единици (ТЕ)
- Териториално образувания (ТО)
- Административно – териториални единици (АТЕ)
- Съставни административно – териториални единици (САТЕ).