Децентрализация на държавното управление

Децентрализация на държавното управление

13 май 2022 | 15:00

Със свое Решение № 735  от 8 септември 2016 г. Министерският съвет прие Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. (Документите могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел За потребителя/ Нормативни актове/Стратегии, програми и планове)

В Стратегията за децентрализация са формулирани визия, стратегически цели и приоритети. Визията за състоянието на  децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели и принадлежащите им приоритетни области, които са определени на база на анализа:

- Стратегическа цел 1 – Прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори;
- Стратегическа цел 2 – Установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво;
- Стратегическа цел 3 – Граждански контрол върху действията на публичните институции;
- Стратегическа цел 4 – Повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие.

В заключителния раздел на стратегията е предвидено Съветът по децентрализация на държавното управление (повече информация за работата на Съвета по децентрализация на държавното управление можете да получите на адрес: http://www.self.government.bg) да осъществява координация по нейното изпълнение. В този раздел е разработена система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от изпълнение на стратегията.

Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. е оперативен документ за осъществяване на стратегията. В нея по всяка от 4-те стратегически цели в рамките на всеки приоритет са формулирани конкретни мерки, отговорни институции и срокове, като са посочени и индикаторите за отчитане изпълнението на мерките.

  • Прикачени файлове (25)
    Децентрализацията в България: обща оценка и препоръки - проф- Херман Кореа Доиаз, юни 1998 г.
    Основни понятия - проф. Херман Кореа Диаз, юни 1998 г.
    Моделът на децентрализация - Стивън Листър и Мери Бетли, 1999 г.
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление в действащото българско законодателство - Галина Маринска, 2001 г.
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление - Инициатива местно самоуправление, 2001 г.
    разпределение на ролите и отговорностите между различнитие нива на управление - Инициатива местно самоуправление, 2001 г. (резюме)
    Наръчник за управление на местни финанси и бюджет - Асоциация на холандските общини и "Международни сътрудници" ЕООД
    Разширяване собствените приходи на общините - Станислав Благов, 2005 г.
    Фискалната децентрализация в България - състояние и препоръки за понататъшно развитие на процеса
    Финансиране на общинската инфраструктура - Димчо Михалевски, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, 2005 г.
    Финансова децентрализация в интерес на местните общности - доц. д-р Стефан Иванов, 2006 г.
    Сагата "Децентрализация" на регионално ниво - Алеко Джилдов, 2006 г.
    Териториалните звена - бялото петно в българската администрация - Алеко Джилдов, 2006 г.
    Количествени аспекти на фискалната децентрализация
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2006 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2007 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2008 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2011 и 2012 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г.
    Summary of the draft Update of the Decentralization Strategy 2021-2025
    Актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. - ПРОЕКТ
    Протокол от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 26.08.2020 г.
    Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2025
Прикачени файлове (25)