Децентрализация на държавното управление

Децентрализация на държавното управление

13 май 2022 | 15:00
Прикачени файлове (26)

Децентрализацията е процес на структурни промени при осъществяване на публичните политики, който води до прехвърляне на правомощия и ресурси от страна на централните държавни органи на управление към органите на местното самоуправление и регионалните институции. Целите на този процес са свързани, от една страна, с укрепване ролята на местните и регионалните власти при вземане на решения на национално и европейско равнище и, от друга страна, с подобряване на възможностите за предоставяне на публични услуги в интерес на местните общности, засилване на местната демокрация и участието на гражданите.

Развитието на процеса на децентрализация през последните десетилетия обхваща редица мерки и реформи на национално, регионално и местно ниво, стремящи се да увеличат управленския капацитет за формулиране и изпълнение на политики и предоставяне на услуги за обществото, като по този начин нараства потенциалът за икономическа ефективност и растеж.

Добре функциониращите местни и регионални органи на управление и ефективната децентрализация трябва да се основават на принципите на субсидиарност, пропорционалност и многостепенно управление.

Това изисква важни политически решения, институционални реформи и нормативни промени, които адресират прехвърлянето на правомощия и функции от централната към местната власт по ефективен и ефикасен начин, установяването на оптимално и прозрачно разпределение на ресурсите между централното и местното ниво, укрепването на институционалния и административния капацитет за управление на публичните финанси, упражняването на обществен контрол върху действията на държавните институции и осигуряването на функционираща демокрация на местно ниво.

Действащата Стратегия за децентрализация обхваща периода 2016-2025 г. и определя визията, стратегическите цели и приоритетите, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на по-висока ефективност на държавното управление по места и осигуряване на по-добро ниво на публичните услугите за гражданите и бизнеса там, където те живеят и работят. За реализацията на стратегията беше изготвена и приета Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г., която включва пакет от мерки и средства за осъществяване на очертаните цели и приоритети в развитието на процеса на децентрализация. Стратегията и програмата за нейното изпълнение бяха съгласувани в рамките на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) и приети от  Министерски съвет с Решение № 735 от 8 септември 2016 г. Принос за изпълнението на програмата имат държавни институции на централно ниво – водещи министерства, Националното сдружение на общините в Република България, органите на местното самоуправление и местната администрация, областните управители и областните администрации в партньорство с организации на гражданското общество.

След изтичане срока на действие на първата програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация е предвидено да бъде извършена актуализация на самата стратегия и да бъде изготвена и приета нова програма за нейното изпълнение за периода до 2025 г. В изпълнение на тези отговорности СДДУ, като консултативен орган на МС при осъществяване на държавната политика в областта на децентрализацията, взе решение за създаване на работна група за актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и изготвяне на нова Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода до 2025 г. Целта и амбицията на изготвения актуализиран стратегически документ е да надгради и осъвремени действащата Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., като предложи адекватна на съществуващите проблеми и новите предизвикателства актуализирана стратегическа рамка за развитие на процеса на децентрализация в България през периода до 2025 г. Проектите на двата документа бяха разгледани и одобрени на заседание на работната група през 2021 г.

Повече информация за състава и дейността на СДДУ можете да намерите в Портала за консултативни съвети: https://saveti.government.bg/web/cc_28/1 и в Портала за децентрализация: http://www.self.government.bg

Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел За потребителя/ Нормативни актове/Стратегии, програми и планове.

Проектите на актуализирана Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2021-2025 г. са публикувани на настоящата ел. страница, както и на Портала за консултативни съвети.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (26)
    Децентрализацията в България: обща оценка и препоръки - проф- Херман Кореа Доиаз, юни 1998 г.
    Основни понятия - проф. Херман Кореа Диаз, юни 1998 г.
    Моделът на децентрализация - Стивън Листър и Мери Бетли, 1999 г.
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление в действащото българско законодателство - Галина Маринска, 2001 г.
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление - Инициатива местно самоуправление, 2001 г.
    разпределение на ролите и отговорностите между различнитие нива на управление - Инициатива местно самоуправление, 2001 г. (резюме)
    Наръчник за управление на местни финанси и бюджет - Асоциация на холандските общини и "Международни сътрудници" ЕООД
    Разширяване собствените приходи на общините - Станислав Благов, 2005 г.
    Фискалната децентрализация в България - състояние и препоръки за понататъшно развитие на процеса
    Финансиране на общинската инфраструктура - Димчо Михалевски, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, 2005 г.
    Финансова децентрализация в интерес на местните общности - доц. д-р Стефан Иванов, 2006 г.
    Сагата "Децентрализация" на регионално ниво - Алеко Джилдов, 2006 г.
    Териториалните звена - бялото петно в българската администрация - Алеко Джилдов, 2006 г.
    Количествени аспекти на фискалната децентрализация
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2006 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2007 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2008 г.
    Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2011 и 2012 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г.
    Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г.
    Summary of the draft Update of the Decentralization Strategy 2021-2025
    Актуализация на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. - ПРОЕКТ
    Протокол от заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 26.08.2020 г.
    Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2025
    Програма за изпълнение на стратегията за децентрализация за периода 2021-2025 г. – проект
Прикачени файлове (26)