Единна информационна система по устройство на територията

Проект за създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“, финансиран по НПВУ, инвестиция С10.I7

С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. (мярка № 30 от Приложение № 1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност) на МРРБ е възложено изпълнение на мярка за създаване на единна информационна система, чрез която да стане възможно режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път.

В резултат от създаването на системата се предвижда заявителят да подава еднократно искане за администриране на режима (предоставяне на съответния пакет услуги), засегнатите администрации да предоставят съгласувателни становища, като вътрешна административна услуга и впоследствие компетентният орган да издаде и връчи краен акт по електронен път. По този начин ще се създаде възможност за електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация.

Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството ще управлява процесите по провеждане на процедурите по завяване, служебно препращане, съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт, и ще предоставя възможност за подаване и одобряване на проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти по електронен път.

Проектът е предложен за финансиране по механизма за възстановяване и устойчивост и е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, като е предвидено да се изпълни до 15 юни 2026 г. Общата стойност на одобреното финансиране е 3 512 000, 00 лв. Сключено е Оперативно споразумение за изпълнение на инвестиции и реформи № СПОР-25/16.03.2023 г. с Министерството на финансите.

По проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнение на следните задачи:

- Задача 1 - Изготвяне на техническо задание за създаване на системата, в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ), и изготвено на база на общо проучване на функциите, които следва да притежава и свързаните с нея процеси, създавайки обща рамка за нейната реализация.
- Задача 2 - Създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Дейност 2: Подготовка на проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове, вкл. създаване на подзаконов нормативен акт за функциониране на единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

В рамките на дейността ще бъде извършен преглед на нормативната уредба и текущото състояние на работните процеси, свързани с изграждането и функционирането на единна информационна система по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Ще бъдат идентифицирани нормативните актове, които следва да претърпят промяна с оглед регламентиране функционирането на системата и до каква степен следва да се изменят те. Ще бъдат изготвени проекти за изменение на необходимите нормативни актове и подзаконов нормативен акт, определящ реда и изискванията за работа и функциониране на единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Приет е Концептуален модел за създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, като резултат от Етап 1 по Договор за „Изработване на техническо задание за създаване на  Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“.   

Документът за обхвата на планираната система посочва в началния етап от нейното развитие основните свойства, които тя трябва да има и дава насоки за тяхното постигане. Посочва и мисията, и стратегическите цели, които трябва да бъдат постигнати с реализацията на ИТ решението. 

Концептуалният модел можете да видите тук.