ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027

Програма УРБАКТ IV 2021-2027 е една от четирите програми на ЕС за междурегионално сътрудничество (направление С на Interreg), която подкрепя съвместни мерки и проекти за повишаване на ефективността на политиката на сближаване. Програмата улеснява обмена на знания и добри практики между градовете и другите нива на управление. Целта е да се насърчи интегрираното устойчиво развитие в градовете, да се подобрят градските политики и да се подобри ефективността на политиката на сближаване в градовете.

В програмата участват всички 27 държави – членки на Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария. Предвижда се  включването на пет държави кандидат-членки на ЕС – Албания, Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Общият бюджет на програмата УРБАКТ IV за периода 2021-2027 г. е в размер на 105 903 537 евро, от които 79 769 799 евро съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 23 133 738 евро национално съфинансиране от държавите- членки участващи в програмата и 3 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

 

Бенефициенти по програмата могат да бъдат градовете от 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, държави от ИПП, желаещи да разработят интегрирани стратегии и планове за действие за устойчиво градско развитие. Основните целеви участници включват практици, градски мениджъри, избрани представители и заинтересовани страни от други публични агенции, частния сектор и гражданското общество.

 

Повече информация за бъдещата програма можете да намерите на официалната ѝ страница.