ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027

Програма Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027  е програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в която участват  Република България и  Румъния.

Програмата се фокусира върху проекти, които съвместно решават специфични за района предизвикателства, имат реално трансгранично въздействие и са от полза за населението, бизнеса и институциите в трансграничния регион. В продължение на добрите практики от предишните два програмни периода, програмата ще инвестира в операции, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивия транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила.

Общият бюджет на програмата възлиза на 207 457 162 евро (Европейски фонд за регионално развитие + национално съфинансиране).

Бенефициенти на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027 са публичната администрация, бизнес средите, неправителствени организации, университети, научноизследователски институции, представители на гражданското общество, организации в подкрепа на опазването на околната среда, организации в подкрепа на бизнеса.

Повече информация за бъдещата програма можете да намерите на официалната й страница.