Проекти на нормативни актове

Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.
15 октомври 2020 | 09:29
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)
15 септември 2020 | 14:18
Проект на Наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК
11 септември 2020 | 16:58
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
31 август 2020 | 12:11
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
31 юли 2020 | 16:10
Проект на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
20 юли 2020 | 14:20
Проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
03 юли 2020 | 14:15
Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета
29 юни 2020 | 16:50
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи
11 юни 2020 | 11:37
Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
22 май 2020 | 17:41
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
19 май 2020 | 16:43
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
13 май 2020 | 16:20