Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ
21 февруари 2020 | 17:23
Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“
21 февруари 2020 | 10:02
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
11 февруари 2020 | 11:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
11 февруари 2020 | 11:34
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. , бр. 95 от 2017 г.)
03 февруари 2020 | 17:38
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища ( Обн., ДВ, бр. 79 от2018 г., попр., ДВ, бр. 90 от 2018 г.)
17 януари 2020 | 16:55
Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.“
15 януари 2020 | 11:56
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ( ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.)
13 януари 2020 | 19:12
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища
20 декември 2019 | 16:59
Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи(мрежи)и съоръжения извън населените места и селища
20 декември 2019 | 12:38
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища
05 декември 2019 | 09:56
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
19 ноември 2019 | 17:27