Проекти на нормативни актове

ЮЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Южен централен регион (ЮЦР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 17:07
СЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Северен централен регион (СЦР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 17:03
ЮИР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Югоизточен регион (ЮИР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 17:00
СИР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Североизточен регион (СИР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 16:57
ЮЗР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Югозападен регион (ЮЗР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 16:52
СЗР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Северозападен регион (СЗР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
13 януари 2021 | 16:41
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
23 декември 2020 | 17:20
Провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на проекта на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
21 декември 2020 | 13:57
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
16 декември 2020 | 15:42
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 29/2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
03 декември 2020 | 17:14
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
03 декември 2020 | 17:07
Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
23 ноември 2020 | 14:23