Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
11 юни 2021 | 16:33
Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.
08 юни 2021 | 18:12
Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги
01 юни 2021 | 11:28
Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2021 – 2027 г. (Програма ЕВРО МЕД 2021-2027)
11 май 2021 | 16:17
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
29 април 2021 | 11:26
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
23 април 2021 | 09:23
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
16 април 2021 | 16:06
Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.
14 април 2021 | 16:23
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК
14 април 2021 | 15:33
Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.
14 април 2021 | 12:43
Консултации по Доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035
09 април 2021 | 14:42
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2, 64 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г., бр. 32 от 2018 г.)
08 април 2021 | 17:03