Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 108 от 2020 г.)
17 юни 2022 | 15:57
Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.).
06 юни 2022 | 16:54
Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01 юли 2016, при инфлационни процеси
16 май 2022 | 20:31
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.)
11 май 2022 | 19:09
Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
05 май 2022 | 12:46
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
27 април 2022 | 14:00
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
16 март 2022 | 17:17
Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI – A Гърция - България 2021 – 2027 г.
16 март 2022 | 11:44
Проект на Наредба за изпълнение на стоманени конструкции
04 март 2022 | 12:18
Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ VI – A Румъния - България“ 2021 – 2027 г.
21 февруари 2022 | 12:34
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021-2027 г.
02 февруари 2022 | 10:49
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.
31 януари 2022 | 17:12