Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
08 април 2024 | 13:41
Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари
26 март 2024 | 13:58
Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и на изискванията към тях
07 март 2024 | 15:43
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
14 февруари 2024 | 14:26
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
23 януари 2024 | 13:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
19 януари 2024 | 11:00
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
05 януари 2024 | 11:07
Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
05 януари 2024 | 10:56
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
20 декември 2023 | 15:28
Проект на Наредба за Единната информационна система на етажната собственост
15 декември 2023 | 11:44
Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
08 декември 2023 | 13:13
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
06 декември 2023 | 09:44