Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища ( Обн., ДВ, бр. 79 от2018 г., попр., ДВ, бр. 90 от 2018 г.)
17 януари 2020 | 16:55
Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.“
15 януари 2020 | 11:56
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ( ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.)
13 януари 2020 | 19:12
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища
20 декември 2019 | 16:59
Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи(мрежи)и съоръжения извън населените места и селища
20 декември 2019 | 12:38
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища
05 декември 2019 | 09:56
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
19 ноември 2019 | 17:27
Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
14 ноември 2019 | 14:00
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
05 ноември 2019 | 17:09
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
25 октомври 2019 | 09:53
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
22 октомври 2019 | 12:09
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“
18 октомври 2019 | 15:12