Проекти на нормативни актове

Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
22 май 2020 | 17:41
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
19 май 2020 | 16:43
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
13 май 2020 | 16:20
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
11 май 2020 | 17:15
Обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов закон с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
05 май 2020 | 17:32
Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
04 май 2020 | 16:02
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г.)
29 април 2020 | 10:44
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
24 април 2020 | 15:56
Проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“
20 март 2020 | 19:09
Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
16 март 2020 | 12:25
Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ
21 февруари 2020 | 17:23
Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“
21 февруари 2020 | 10:02