Местно самоуправление

Местно самоуправление

25 януари 2008 | 17:36

   

  • Прикачени файлове (23)
    Местно самоуправление - предпоставки и тенденции
    "Тенденции в развитието на регионалното и местното самоуправление в Европа" - Алеко Джилдов
    "Концепция на Закон за междуобщинското коопериране" - "ФРМС Консулт" ЕООД - София, декември 2004 г.
    "Кратък преглед на модели за избор и функциониране на общински съвети в европейските държави" - Златина Карова, 2003 г.
    Преглед на съществуващото законодателство относно общинските съвети като орган на местното самоуправление в България - Златина Карова, 2003 г.
    Преглед на законодателната уредба, функциите и избирателните практики на общинските съвети в Съединените щати - Джули Абърт Робинсън, 2003 г.
    Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт
    Общинското самоуправление през третата четвърт на ІХ век в България
    Самоуправлението у нас
    Идеята за нашето самоуправление в Учредителното Народно събрание
    Местното самоуправление в периода на гражданското устройство на нашата държава
    Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива на управление. Сравнително изследване на страните от Европейския съюз и Централна и Източна Европа
    Първите български общини
    За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на Възраждането - доц. В. Китанов
    Анкетно проучване и анализ за използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за по-добро управление в общините – капацитет, проблеми и препоръки
    Анализ на гражданското участие в референдуми и други форми на допитване до народа и вземане на решения по важни за общността въпроси в общините и запознаване с новите нормативни документи
    Аналитичен доклад за участието на младите хора в обществения живот на местно ниво
    Практическо помагало за механизми за стимулиране на участието на младежи в обществения живот на местно ниво
    Европейски опит и практики за междуобщинско сътрудничество. Резултати от проучване ролята на сдруженията на общините в България за насърчаване на междуобщинското сътрудничество
    Аналитичен доклад за ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в местното самоуправление. Предложения и препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба с цел насърчаване на пряката демокрация на местно ниво
    Сборник с добри практики за включване на гражданите в решенията и политиките на местно ниво
    Проучване на нормативната рамка за гражданското участие в други държави –членки на Съвета на Европа. Анализ на възможностите за разширяване участието на гражданите в управлението на местно ниво в България и изготвяне на предложения за нормативни промени
    Препоръка и мониторингов доклад на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа относно изпълнението на Европейската харта за местно самоуправление в България
Прикачени файлове (23)